Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Hellenic Society of Nursing Research and Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Άρθρο 1

 

1. Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», που διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Αστικού κώδικα

2. Το Σωματείο έχει έδρα Δήμο εντός του Νομού Αττικής και περιφέρεια δράσεως ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια

3. Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος με την οποία σφραγίζει όλα της τα έγγραφα, πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π., η οποία φέρει στο κέντρο τον όφη περιελιγμένο σε ράβδο, πέριξ και κυκλοτερώς τις λέξεις  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και εξωτερικά του τίτλου της εταιρίας το DNA.

 

Άρθρο 2

 

Σκοπός της εταιρίας είναι:  Η ενημέρωση, και η εκπαίδευση, σε θέματα που άπτονται της Νοσηλευτικής Επιστήμης,  με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα.

 

Άρθρο 3

 

Η διάρκεια του Σωματείου συμφωνείται αόριστη

 

Άρθρο 4ο: ΜΕΣΑ

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών είναι:

1. Η οργάνωση από την εταιρεία συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και η συνδιοργάνωση με άλλους φορείς (επιστημονικά ή συνδικαλιστικά σωματεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κ.α), στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

2. Η συμμετοχή της σε συναφή γεγονότα που διοργανώνονται από άλλους φορείς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

3. Η έκδοση των πρακτικών των παραπάνω ή μέρους αυτών,

4. Η έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων (ηλεκτρονικών ή εντύπων),

5. Η έκδοση Επιστημονικών Περιοδικών (ηλεκτρονικών ή εντύπων),

6. Η έκδοση Επιστημονικών βιβλίων και εν γένει συγγραμμάτων, συλλογικών ή ατομικών,

7. Η μετάφραση αντίστοιχων ξενόγλωσσων Επιστημονικών βιβλίων και εν γένει συγγραμμάτων,

8. Η συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης ή ερευνητικά κέντρα, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού για τους ίδιους σκοπούς,

9. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών  πρωτοβουλιών και γενικά κάθε διαθέσιμου τρόπου ή μέσου προαγωγής των στόχων,

10. Η ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και η αξιοποίηση των προσφερόμενων εργαλείων, μεθόδων και κονδυλίων και

11. Η συνεργασία με Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ενώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

12. Η ίδρυση παραρτημάτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

13. Η δημιουργία εγκαταστάσεων και απόκτησης εξοπλισμού,

14. H ανάπτυξη και διατήρηση δικτυακού χώρου.

15. Η οργάνωση, συμμετοχή και πραγματοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων.

16. Η προβολή των πορισμάτων των ερευνών στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Άρθρο 5

 

Τα μέλη της Εταιρείας είναι Τακτικά, Επίτιμα, Πάρεδρα.

1. Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να γίνουν νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές νοσηλευτικής και ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιμής, διακεκριμένοι επιστήμονες ανεξαρτήτου εθνικότητος καθώς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμβάλλει στους σκοπούς και στόχους της εταιρίας.

3. Πάρεδρα μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν φοιτητές επιστημών Υγείας με άμεσο ενδιαφέρον τους στόχους και τους σκοπούς της Εταιρίας. Όταν τα πάρεδρα μέλη αποκτήσουν τις προϋποθέσεις (πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν τακτικά μέλη.

 

Άρθρο 6

 

Για την κτήση της ιδιότητας τακτικού ή πάρεδρου μέλους απαιτούνται:

 

1. Έγγραφη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), η οποία περιέχει το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του, πλήρη διεύθυνση, σπουδές, τίτλους και επιστημονικές εργασίες.

2. Η αποδοχή του νέου μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβουλίου σε απαρτία με πλειοψηφία και επικύρωση της απόφασης από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητας στην πρώτη σύγκλισή  της μετά την προσφυγή.

4. Ο Γενικός Γραμματέας, με έγγραφό του, αναγγέλλει την εκλογή τους στα νέα μέλη και, με το ίδιο έγγραφο, τους καλεί να εγγραφούν και να καταβάλουν τα ποσά που αφορούν το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή τους.

 

Για την εκλογή της ιδιότητας επίτιμου μέλους, απαιτείται η πρόταση ενός τακτικού εν ενεργεία μέλους της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει με απλή ψηφοφορία εφόσον στην συνεδρίαση παρευρίσκεται η πλειοψηφία του ΔΣ.

Η κατάταξη στην κατηγορία του τακτικού ή παρέδρου μέλους ή η μετάταξη παρέδρου μέλους, που προσκομίζει νέα στοιχεία, σε τακτικό μέλος γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.  Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου και στις εκδηλώσεις για τις οποίες καλούνται.- Μόνο τα τακτικά μέλη, και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και να λαμβάνουν την αλληλογραφία της Εταιρίας, τα περιοδικά της και τα  δημοσιεύματά της

2. Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε μέλος υποχρεούται να προωθεί τους σκοπούς του σωματείου, να μετέχει στις δραστηριότητές του, να τηρεί το Καταστατικό, να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Η καταβολή εφάπαξ ποσού ως δικαίωμα εγγραφής, εφόσον έχει οριστεί τέτοιο ποσό από το ΔΣ του Σωματείου,

β) Η καταβολή ετήσιας συνδρομής μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, όπως αυτή ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

γ) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη και για το έτος μέσα στο οποίο το μέλος απέκτησε την ιδιότητά του.

δ) Η καταβολή των συνδρομών γίνεται είτε απ’ ευθείας στον Ταμία ή άλλο αρμόδιο, είτε ηλεκτρονικά στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας ή με κατάθεση στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό.

ε) Για την επικύρωση της συνδρομής, τα μέλη αποστέλλουν στο Γραμματέα του ΔΣ την απόδειξη κατάθεσης της συνδρομής.

4. Με την εγγραφή τους στην Εταιρεία τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ελεγχόμενο χώρο του δικτυακού τόπου της.

5. Οποιοδήποτε μέλος θα διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. λόγω καθυστερημένης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής πάνω από δύο χρόνια. Επανεγγράφονται εφόσον εκπληρώσουν την οκονομική τους υποχρέωση για το τρέχον έτος επανεγγραφής. Το ΔΣ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει απόφαση για κατάργηση ή επαναφορά της συνδρομής με πλειοψηφία των μελών, ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες του Σωματείου.

6. Μέλη που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα μέλη αυτά μπορούν να καταστούν και πάλι ενεργά, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες υποχρεώσεις τους.

7. Η ιδιότητα του μέλους παύει α) με το θάνατο αυτού ή με την αντίστοιχη διάλυση του νομικού προσώπου-μέλους, β) με την αποχώρησή του σύμφωνα με τα παραπάνω (2) και γ) με την διαγραφή του.

8. Κάθε μέλος που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς που ορίζει το καταστατικό και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, διαγράφεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα από το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

9. Τα Πάρεδρα μέλη  δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρία αλλά έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη, χωρίς όμως το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

10. Τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρία και δεν έχουν το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» για το ΔΣ, αλλά απλώς έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις δραστηριότητες του Σωματείου.

11. Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη της Εταιρίας, μπορούν να αμείβονται για κάθε παρεχόμενη από αυτούς επιστημονική υπηρεσία, ενδεικτικά αναφερομένων της διδασκαλίας σε σεμινάρια, των παρουσιάσεων σε εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχουν έναντι αμοιβής, επιστημονικές συμβουλές σε ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της νοσηλευτικής και ιατρικής τεχνολογίας.

 

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο το Σωματείου, οι δε αποφάσεις της, εφόσον είναι νόμιμες, είναι υποχρεωτικές για τα μέλη και τα όργανα του Σωματείου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά το χρόνο και κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και εκτάκτως ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν έχει ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να αναγράφονται με σαφήνεια τα προς συζήτηση θέματα. Εναλλακτικά συνέρχεται κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου ή άλλης διοργάνωσης που συγκεντρώνει μέλη της Εταιρείας, εκτός έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του ΔΣ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν προσκλήσεις σε κάθε μέλος ταχυδρομικώς ή όπου είναι δυνατόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία στη διεύθυνση που αυτό έχει δηλώσει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, όπου θα ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου το ήμισυ (1/2) πλέον του ενός των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή και γίνεται με ανάταση της χειρός και σε περίπτωση αμφισβήτησης διενεργείται καταμέτρηση. Αν πρόκειται για αποφάσεις: α) εκλογής μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, β) προσωπικών θεμάτων, γ) θεμάτων που προβλέπονται από το νόμο ή για ειδικά θέματα, για τα οποία ζητήθηκε εξαίρεση από τη φανερή ψηφοφορία, η ψηφοφορία είναι μυστική.

Αν συζητείται θέμα που αφορά μέλος, το μέλος αυτό απέχει υποχρεωτικά από την ψηφοφορία.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο μεγαλύτερος κατά την ηλικία των συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ο Γραμματέας αυτής.

5. Η Γενική Συνέλευση:

α) Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη για τη διενέργεια εκλογών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

β) Εγκρίνει τον απολογισμό (σε περίπτωση απόρριψης απαιτείται ειδική αιτιολογία), τον ισολογισμό εσόδων-εξόδων και τον προϋπολογισμό, αφού ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και για τη διάλυση της Εταιρείας, απαιτείται ειδική απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων.

6. Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.  Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από 5 μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα τυχόν αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι του χρόνου των αρχαιρεσιών, είναι δε επανεκλέξιμα.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3).

2. Τα μέλη του ΔΣ είναι τακτικά μέλη της Εταιρίας και εκτός από νοσηλευτές, να είναι και από άλλα επαγγέλματα υγείας, εφόσον έχουν εκλεγεί.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι ελεύθερα δύνανται να επανεκλεγούν. Πρόεδρος ορίζεται υποχρεωτικά νοσηλευτής.

4. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παύει:

α) με τον θάνατο, β) με την παραίτηση, γ) με την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του σωματείου, και δ) σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του μέλους σε έξι τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. Στη λήψη της σχετικής απόφασης για τη διαγραφή δεν μετέχει το μέλος που πρόκειται να διαγραφεί.

Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για έναν από τους παραπάνω α-δ λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επιλαχόντες και μέχρις συμπληρώσεως του απαιτουμένου αριθμού για την πενταμελή σύνθεση του, και μέχρι λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων μελών τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός δύο (2)μηνών με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις, την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας και παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το Καταστατικό.

6. Το Διοικητικό Συμβουλίο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε έξη μήνες και εκτάκτως, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως για συγκεκριμένο θέμα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και εκτός έδρας, μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) μέλη του μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.- Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 10

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ανά τριετία και κατά την πρώτη Γ.Σ. προ των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της εφορευτικής συνέρχονται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή:

• διενεργεί τις αρχαιρεσίες βάσει των καταλόγων των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

• Καταρτίζει το ψηφοδέλτιο μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων,

• αποστέλλει αυτά εις τα εκτός της έδρας της εταιρείας μέλη που δικαιούνται ψήφου, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

• Αποφαίνεται οριστικά επί των ενστάσεων κατά των υποψηφιοτήτων προ της ψηφοφορίας.

• Προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της διαλογής.

• Συντάσσει το σχετικό πρακτικό, το οποίο και παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο.

Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να αναβάλει για πολύ σοβαρό λόγο τις αρχαιρεσίες, αλλά όχι πέραν των δέκα πέντε (15) ημερών. Εάν κάποιο μέλος ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παραιτηθούν πριν από την ημέρα των εκλογών, αντικαθίστανται με τακτικά μέλη μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί ολόκληρη η Εφορευτική Επιτροπή, οι αρχαιρεσίες ματαιώνονται μέχρι την εκλογή νέας Εφορευτικής Επιτροπής από την Γ.Σ, η οποία και συγκαλείται εκτάκτως για το συγκεκριμένο λόγο. Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρης της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών και μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία συνεχίζεται από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία και εκτελούν χρέη Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 11

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, με έγκριση αυτού ή της πλειοψηφίας του Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, ενώπιον κάθε νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού χαρακτήρα, όπως και ενώπιον παντός Πιστωτικού Ιδρύματος, εταιρείας και οργανισμού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

Α) συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του,

Β) υπογράφει (με τον Γραμματέα) τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο και πιστοποιητικό,

Γ) φροντίζει την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και τον συντονισμό της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δ) με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. προσλαμβάνει και κάνει τις σχετικές μεταβολές στο προσωπικό του σωματείου,

Ε) υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής, τα γραμμάτια εισπράξεων και γενικά κάθε έγγραφο που απαιτείται προκειμένου να γίνει κίνηση κεφαλαίων του σωματείου, ανοίγει ή κλείνει λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα και εκτελεί πάσης φύσεως συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων και καταθέσεων.

Στ) εκδίδει, οπισθογραφεί ή αποδέχεται αξιόγραφα, και

Ζ) ορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και κάθε άλλο εντολοδόχο του σωματείου.

3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

4. O Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:

Α) τηρεί το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκδίδει αντίγραφα η αποσπάσματα αυτών,

Β) διεκπεραιώνει την αλληλογραφία,

Γ) καταρτίζει και ενημερώνει το μητρώο του Σωματείου,

Δ) τηρεί υπεύθυνα όλο το αρχείο και τα βιβλία, εκτός από τα διαχειριστικά (Ταμείο κ.λ.π.), όπως βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. και βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

5. O Ταμίας διαχειρίζεται του πόρους της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές και τις συνδρομές ή παροχές προς την Εταιρεία, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης, καταθέτει τα χρήματα σε λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε Τράπεζα ή άλλο αναγνωρισμένο Πιστωτικό ίδρυμα, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί πάσης φύσεως συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων και καταθέσεων μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ. Για αναλήψεις πέραν του ποσού αυτού είναι απαραίτητη η υπογραφή και του Προέδρου του Σωματείου.

Ο Ταμίας μπορεί να έχει στη διάθεση του, ένα ποσό σε μετρητά χρήματα, για τις τρέχουσες ανάγκες, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Πρόεδρος, ή άλλο μέλος του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Ο Ταμίας φροντίζει για την κατάρτιση του ισολογισμού και του απολογισμού της διαχείρισης κάθε χρόνου, ως και του προϋπολογισμού και τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του σωματείου, όπως βιβλίο υλικού και περιουσίας του σωματείου, βιβλίο ταμείου και φυλάσσει τα διπλότυπα εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής.

6. Tα λοιπά μέλη του Δ.Σ. δύνανται να αναλάβουν μόνιμους ή κατά περίπτωση τομείς ευθύνης, οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 12

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων της Διοίκησης της Εταιρείας διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία κάθε τριετία.

2. Οκτώ πλήρεις ημέρες προ των εκλογών όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα οφείλουν να δηλώσουν τούτο εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με σχετική αίτησή τους στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής,. Ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής εγγράφως δύο ημέρες πριν από τις εκλογές και η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει οριστικά γι’ αυτές.

Στη συνέχεια τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται σε δύο ομάδες στο ίδιο και ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Στην πρώτη ομάδα αναφέρονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων για το Διοικητικό Συμβούλιο και στη δεύτερη ομάδα τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3. Αν υπάρξουν δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες συνδυασμών υποψηφίων τότε η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει αντίστοιχα ψηφοδέλτια και ακολουθούνται οι κανόνες της απλής αναλογικής.

4. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυροδοτήσει το πολύ μέχρι τρεις υποψηφίους από την κατηγορία των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, και μέχρι δύο για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Υπέρβαση στη σταυροδότηση οποιασδήποτε ομάδας επιφέρει ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

5.  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά σειρά αριθμητικής σειράς στους σταυρούς προτίμησης οι πρώτοι πέντε (5) αν είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο ή αναλογικά με τους ψήφους αν είναι περισσότερα του ενός ψηφοδέλτα.

6. Τα μη εκλεγόμενα μέλη είναι αναπληρωματικά με την αριθμητική σειρά στους σταυρούς προτίμησης, ανά συνδιασμό.

 

 

Άρθρο 13

 ΠΟΡΟΙ

 

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α) Οι συνδρομές των μελών και το δικαίωμα εγγραφής τους.

Β) Δωρεές - κληροδοτήματα.

Γ) Επιχορηγήσεις από κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

Δ) Ποσά προερχόμενα από την πώληση εκδόσεων.

Ε) Έσοδα από ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες, δημοσιεύσεις, ή επιστημονικές εκδόσεις, συνέδρια, σεμινάρια.

ΣΤ) Κάθε άλλο σύμφωνο με το νόμο έσοδο.

 

Άρθρο 14

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά μέλη της Εταιρείας, που εκλέγονται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολουθούν τη θητεία του.

Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται εκείνο το μέλος που θα ψηφιστεί μεταξύ των μελών της Ε.Ε.  για τη θέση αυτή.

Β) Αν για οποιαδήποτε λόγο αποχωρήσει μέλος της Ε.Ε. καλείται ο πρώτος επιλαχών.

Γ) Η Ε.Ε. ασκεί ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο, ελέγχει τα οικονομικά του σωματείου και υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση για την οικονομική διαχείριση των πόρων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία διενεργείται ο έλεγχος και η έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού της Εταιρείας από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ. αυτής.

Ε) Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

 

Άρθρο 15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Το κείμενο των τροποποιήσεων πρέπει να ανακοινωθεί στα τακτικά μέλη της Εταιρείας ένα μήνα πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., η οποία θα επιληφθεί της τροποποιήσεως.

 

Άρθρο 16

 

Α) Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά μελών με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Β) Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η περιουσία της δεν περιέρχεται στα μέλη του, αλλά με απόφαση της Γ.Σ. αποφασίζεται το που και το πώς αυτή θα διατεθεί.

 

Άρθρο 17

 

Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων, όπως και οι αντίστοιχες σχετικών νόμων.